Om krill

Krill er et lite rekelignende krepsdyr som finnes i de øvre 200 m i deler av alle verdenshav. Totalt finnes det 85 krillarter; noen arter lever også i våre farvann, og er viktig mat for fisk, fugl og sjøpattedyr.

  krillwideslider03 

Krill finnes i alle verdens hav. I  Nordatlanteren og Stillehavet er de dominerende artene henholdsvis  Meganyctiphanes norvegica (arktisk krill) og Euphausia pacifica (Stillehavskrill). I Antarktis er Euphausia superba den viktigste arten.

Antarktisk krill kan bli 6 cm lang, 7 år gammel og er svært tallrik. Krillen forekommer ofte i tette svermer som kan strekke seg over flere km noe som gjør den godt tilgjengelig for trålfiske. Den spiser planteplankton (alger) som er havets gress. Krill er en nøkkelart i det antarktiske økosysystemet i Sørishavet, og er en viktig matressurs for bardehvaler, djevlerokker, hvalhaier, seler og noen få sjøfuglarter, som nesten utelukkende eter krill.

Antarktisk krill er en kaldtvannsart som bare trives når temperaturen er lavere enn 2 grader Celsius. Dessuten er den avhengig av overflateis om vinteren. På undersiden av isen lever det is-alger som krillen beiter på. De fleste artene holder seg på dypt vann om dagen, og stiger opp nærmere overflaten om natten.

krillwideslider02
Krill er en av verdens største biomasser; bare i Antarktis varierer biomassen fra 300 til 500 millioner tonn. Til sammenligning utgjør den menneskelige biomassen på jorden ca 300 millioner tonn. Den totale mengden krill i verden har altså en samlet vekt som er flere ganger større enn den samlede vekten på alle verdens mennesker. Mange mener derfor at krill er en uoppdaget ressurs, mens andre er skeptiske til at det skal fiskes altfor mye krill.

Kommersielt krillfiske er utbredt i områdene rundt Japan og Antarktis. Mesteparten brukes i landbruk, fiskeoppdrett og akvariefôr, som åte innen sportsfiske, eller i farmasiindustrien. I Japan og Russland brukes krill også som menneskemat, og er i Japan kjent som okiami i Japan.

Med dagens kvoter på ialt 4 millioner tonn er krillfisket i Antarktis meget bærekraftig. Ressursene i Sørishavet forvaltes og reguleres av "Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources" (CCAMLR), hvor Norge er medlem. For å forhindre overfiske og dermed at næringsgrunnlaget for arter som pingvin og sel blir redusert, benyttes føre var prinsippet i forvaltningen av denne viktige ressursen.

Vil du lese mer om antarktisk krill finner du en omfattende gjennomgang i linken til Havforskningsinstituttets Rapport om krillens biologi, fangst og forekomst